2015
Scroll down to see more...
ROCKWOOL FONDEN

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, som støtter almennyttige formål. Fonden blev etableret i december 1981, hvor seks medlemmer af Kähler-familien overdrog, hvad der svarede til 25 procent af aktierne i ROCKWOOL International. Fra starten var det et erklæret mål at bidrage med uafhængig, troværdig forskning til gavn for brede dele af befolkningen. Dette er siden blevet komplementeret med udvikling af praktiske interventioner, der søger at udvikle nyskabende løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Gældende for både forskning og interventioner er det overordnede mål at bidrage til en styrkelse af velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed.

Det er Rockwool Fondens bestyrelse, som, på baggrund af anbefalinger fra direktionen og de tilknyttede fagkyndige komiteer, beslutter, hvilke projekter der skal støttes.

Udvid
Året i Fonden generelt

I 2015 arbejdede ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på 49 projekter, hvoraf 11 blev afsluttet og publiceret i løbet af året. Herudover har Forskningsenheden udgivet en række artikler, bøger og andre publikationer. Indenfor interventionsområdet arbejdede Rockwool Fondens Interventionsenhed på 13 nye eller fortsatte projekter.

ROCKWOOL Fonden uddelte donationer for DKK 46,4 millioner i 2015 sammenlignet med DKK 50,4 millioner og DKK 34,9 millioner i henholdsvis 2014 og 2013.

Fokusområderne for forskning og interventionsarbejdet er uddybet på de følgende sider og på fondens hjemmeside.

I december 2015 lancerede Fonden en ny visuel identitet samt en optimering af den digitale formidling af de resultater, der frembringes i forsknings- og interventionsenhederne.

Udvid
2015 i Forskningsenheden

2015 har været et produktivt år i forskningsenheden. I alt er der afholdt fire pressemøder, og der er udsendt fem bøger. Til produktionen hører også 10 nyhedsbreve og 30 study papers. Et større antal artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter kan føjes til den videnskabelige produktion.

Per 1. maj tiltrådte cand.oecon., ph.d. og professor Jan Rose Skaksen som forskningschef. Jan kom fra en stilling som direktør for KORA og er tidligere medlem af formandskabet i Det Økonomiske Råd og medlem af Produktivitetskommissionen.

Udvid
2015 i Interventionsenheden

2015 var et år, der bød på mange forandringer i ROCKWOOL Fondens interventionsarbejde.

Interventionsarbejdet blev forankret i egen enhed, somen pendant til den eksisterende forskningsenhed. Den nye Interventionsenhed har også fået sin egen programkomite, der skal sikre høj standard og perspektivering mod national forankring af Fondens interventionsprojekter.

Cand.oecon, ph.d. Helene Bie Lilleør blev per 1. maj udnævnt til leder af Interventionsenheden.

I fællesskab har Forskningsenheden og Interventionsenheden sat et særligt fokus på udsatte unge i Danmark. Udsatte unge er gruppen af 18-29-årige, der ikke har haft en arbejdsmarkedstilknytning i de seneste to år og som ikke har været under uddannelse i samme periode. Interventionsarbejdet er i 2015 gået i gang med at udvikle løsninger til at inkludere denne gruppe på arbejdsmarkedet og i uddannelserne. Et af disse projekter arbejder med at få udsatte unge i job eller i uddannelse gennem udviklingen af en ny virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, NExTWORK.

Udvid

Tak fra bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen og Direktionen ønsker at sige tak til alle de eksterne forskere og organisationer, som ROCKWOOL Fonden har samarbejdet med i 2015, til medlemmerne af Programkomitteen for Forskning og at byde velkommen til medlemmerne i den nyoprettede Programkomite for Interventioner. Ligeledes tak til alle de meget engagerede og dygtige medarbejdere i de to enheder og i fonden for deres enestående arbejde i løbet af året.

Forskning

ROCKWOOL Fonden forsker i temaer af betydning for velfærdssamfundets bæredygtighed. Det være sig økonomisk som socialt. Et væsentligt kriterie for forskningen er relevans, dvs. at resultaterne kan anvendes i beslutningsprocesser om velfærdssamfundets fremtidige udformning. Forskningen kredser om fem temaer:

Beskatning og sort arbejde

Skatter er nødvendige til at finansiere velfærdssamfundet, og viden om hvorvidt de skatter, der betales, er i overensstemmelse med landets love, er vigtig.

Tidsforbrug og arbejdstimer

En forudsætning for bæredygtig velfærd er, at der er et arbejdsudbud, der kan sikre det ønskede niveau for velstanden. Det er dog også vigtigt for velfærden, at der er balance i tidsanvendelsen mellem hjem og arbejde.

Indvandring og integration

Globalisering og vandringer i stor skala hører sammen. Danmark er, som de fleste europæiske velfærdsstater, mål for en betydelig indvandring, og en vellykket integration er en afgørende forudsætning for velfærdssamfundets fremtidige bæredygtighed.

Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Der er store personlige omkostninger ved et liv på kanten af samfundet. Samfundet taber også ved, at den sociale sammenhængskraft svækkes, samtidig med at udgifter til overførselsindkomster og forebyggende indsatser bliver større, mens skatteindtægterne bliver mindre.

Udsatte unge

Op mod 7 procent af en given ungdomsårgang starter voksenlivet uden en ordentlig uddannelse eller en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. For en stor del medfører det omkostninger for den personlige velfærd, og det har negativ betydning for vores velfærdssamfunds sociale og økonomiske bæredygtighed. ROCKWOOL Fonden vil bidrage med ny viden om de udsatte unge med et initiativ, der afdækker hvad det vil sige at være udsat ung og hvorfor så mange unge bliver udsatte. Initiativet går på tværs af de re eksi- sterende forskningsområder og på tværs af forsknings- og interventionsaktiviteterne.

Hjemløse gadearbejdere

Hjemløse gadearbejdere fra Rumænien på de skandinaviske gader har fået stigende interesse i medierne og offentligheden generelt, men det er stadig et område med megen mytedannelse, og hvor der er mangel på faktuel viden.

 

 

Med støtte fra ROCKWOOL Fonden har det norske Fafo Forskningsinstitut gennemført den første store kvantitative undersøgelse af rumænske gadearbejdere i de skandinaviske hovedstæder. Resultaterne blev præsenteret på et pressemøde i Oslo i juni under stor bevågenhed i særligt Norge og Sverige. Forskningen videreføres og udbygges af Fafo gennem en bevilling fra det norske forskningsråd.

Se klip fra NRK her.

ANDRE PRESSEMØDER
I løbet af 2015 blev tre andre projekter præsenteret på pressemøder:
I juni fremlagde forskningsenheden ved seniorforsker Jens Bonke i samarbejde med Danmarks Statistik en analyse af
samspillet mellem materiel velstand og velfærd i bogen Velstand og velfærd. Hvor rige og tilfredse er danskerne?

 

Ud på efteråret præsenterede cand.polit., ph.d. Hans Hansen og seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen bogen
Kontanthjælpen gennem 25 år med den uddybende undertitel: Modtagere, regler, incitamenter og levevilkår fra 1987 til 2012.

 

Bogen sammenlignede også med tilsvarende ordninger i Holland, Storbritannien, Sverige og Tyskland: Er det
danske system særligt generøst? Eller ligner Danmark også på dette område vores nabolande?

 

Endelig analyserede seniorforsker Signe Hald Andersen, forsker Lars Højsgaard Andersen og forsker Peter Fallesen på et pressemøde i december afsonings- og familieformers betydning for tidligere dømtes tilbagefald i kriminalitet.

Se pressemøde vedr. afsoningsformer

Andre udgivelser fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

En række analyser blev publiceret uden afholdelse af pressemøder, fx bogen Forbrydelse, straf og afsoning i Danmark.

 

Denne bog formidlede bl.a. en ny analyse af ikke-vestlige efterkommeres overrepræsentation i kriminalitet og udviklingen i denne gennem en periode på 20 år.

Et Kort Nyt præsenterede for første gang en oversigt over deltagelsen i sort arbejde opgjort på kommunalt niveau:

 

Det sorte danmarkskort. Forsker Camilla Hvidtfeldt, forskningsassistent Kristian Hedeager Bentsen og forsker Peer Skov byggede deres fremstilling på ca. 33.000 interview.

Se det sorte danmarkskort

Interventioner

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed afdækker, udvikler og afprøver nye innovative løsninger på helt konkrete samfundsmæssige problemstillinger gennem praktiske interventioner.

NExTWORK er et eksempel på en intervention fra ROCKWOOL Fonden rettet mod udsatte unge. Formålet med initiativet er at bidrage med viden om de personlige og systemiske udfordringer, der er medvirkende årsager til, at de udsatte unge ikke kommer i varigt arbejde eller uddannelse. Samtidig udvikler og efterprøver interventionen nye løsninger til at imødegå disse udfordringer.

NExTWORK går nye veje i forsøget på at matche udsatte unge med praktikforløb i virksomheder og på at gøre de unge i stand til at skabe retning og sætte mål for deres arbejdsliv.

Interventionen er netværksbaseret og brugerdrevet. Grupper af virksomheder og udsatte unge kobles sammen i strukturerede netværk, hvor de unge guides og hjælpes til afklaring og til i samarbejde med virksomhederne at skabe nye netværk og relationer. Gennem individuelle kombinationer af støtte, praktikforløb og tæt opfølgning er tanken, at den enkelte unge finder mål og retning mod uddannelse eller job.

De foreløbige erfaringer og udmeldinger fra de deltagende virksomheder og unge er positive. NExTWORK udvikles i øjeblikket i samarbejde med Københavns og Roskilde Kommune, hvor unge og virksomheder indgår i en afprøvning af interventionen. For at sikre den nødvendige evidens før en større skalering, forventes NExTWORK afprøvet i 2-3 pilotprojekter.

Andre interventioner

Ud over det styrkede fokus på udsatte unge står ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed bag tre større interventioner: COOL2BFIT, der skal forbedre sundhedstilstanden hos overvægtige og inaktive børn, og som er gennemført 7 gange i 3 forskellige kommuner, RIPAT, der skal reducere fattigdom og sult i Afrika, og som er spredt til 85 landsbyer og ca. 5500 familier, og Perspekt, der er målrettet skoleelevers personlige og sociale færdigheder, og som i dag er implementeret og integreret i dagligdagen på 47 folkeskoler.

Disse interventioner er alle så færdigudviklede, at de nu er i færd med at blive forankret hos nationale og internationale partnere, der kan muliggøre skalering og effektevaluering i det omfang, dette endnu ikke er sket.

Finansielle nøgle­tal 2015

Resultatopgørelse DKK

Indtægter
54629938
Administrationsomkostninger *
9501731
Resultat før donationer
45128207
Donationer
46433150
Årets resultat
-1304943

Kapital per 31. december 2015

Egenkapital
4941625971
* Inkl. bestyrelseshonorar 2.214.000

+45 33 34 47 00
kontakt@rockwoolfonden.dk
rockwoolfonden.dk

Kronprinsessegade 54, 2. sal tv.
1306 København K