10.08.2016

Antallet af illegale indvandrere er faldende

Den store globale økonomiske ulighed i kombination med uro og krige i store dele af verden betyder, at mange ønsker at indvandre til Europa, men da kun få kan få opholdstilladelse vælger en del at leve som illegale indvandrere. For bl.a. at belyse, hvor mange illegale indvandrere der opholder sig i Danmark, udgav Rockwool Fondens Forskningsenhed i 2014 bogen: Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark, hvori antallet af illegale indvandrere estimeres frem til 2013. I et nyt notat fører Rockwool Fondens Forskningsenhed tallene frem til 2015. I forbindelse med rekvirering af nye data fra politiet har det dog vist sig, at de tidligere leverede data ikke var komplette i forhold til sigtelser af illegale indvandrere. Det betyder, at der i notatet også er en revision af tallene frem til 2013.

De illegale indvandrere er karakteriseret ved enten at arbejde eller opholde sig ulovligt i landet. Personerne er blevet sigtet af politiet i forbindelse med forskellige kontrolforanstaltninger, enten på virksomheder, i forbindelse med trafikindsatser eller andre kampagner, samt under politiets almindelige arbejde med ordenshåndhævelse. Det betyder også, at data især omfatter illegale indvandrere, som arbejder i landet, eller som lever på en måde, hvor de løber en risiko for at komme i kontakt med politiet. Illegale indvandrere, der lever mere anonymt, vil i mindre udstrækning komme i kontakt med politiet, og de vil derfor i mindre udstrækning være omfattet af data.

I nedenstående tabel vises udviklingen i antal sigtelser for ulovligt ophold eller ulovligt arbejde.

Tabel KN illegale indvandrere

Siden 2007 er der sket en stor stigning i antallet af sigtelser. Det bemærkes, at det især er for mænd, at der er sket en stor stigning. I 2007 var 68 procent af de pågrebne mænd, mens det i 2015 var 77 procent. Det er dog interessant at bemærke, at der er et lille fald i antallet af sigtelser mellem 2014 og 2015.

De fleste sigtes for ulovligt ophold – i 2015 er det således 78 procent af de sigtede. Der er 29 procent, der sigtes for ulovligt arbejde, hvilket betyder, at 7 procent både sigtes for ulovligt ophold og ulovligt arbejde. I 2015 kommer 51 procent af de sigtede fra typiske flygtningelande, og det har været en voksende andel.

Ved at udnytte udviklingen i antallet af sigtelser, og ved at udnytte information om hvor mange af de sigtede, der er gengangere fra det ene år til det næste, er det muligt at få et estimat for antallet af illegale indvandrere, der opholder sig i Danmark på et givet tidspunkt. Estimatet er ret følsomt overfor hvor stor udskiftning, der er fra år til år blandt de illegale indvandrere, der opholder sig i Danmark. I nedenstående figur er det antaget, at der er 50 procent udskiftning, hvilket anses for at være et realistisk bud.

Estimat for antallet af illegale indvandrere. 50 procents udskiftning fra år til år.

Figur KN illegale indvandrere

Det estimerede antal illegale indvandrere, der opholder sig i Danmark i 2015 er ca. 18.000. De stiplede kurver angiver, at der er et usikkerhedsbånd. Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af illegale indvandrere tilsynesladende er blevet mindre siden 2013, hvor antallet toppede på ca. 23.000. Det skal i øvrigt bemærkes, at dette antal for 2013 er mindre end det tilsvarende estimat i bogen, der refereres ovenfor, hvor det estimerede antal er 33.000. Selvom niveauet af illegale indvandrere således estimeres til at være lavere i 2013 end det tidligere fundne, så er der stor overensstemmelse med estimaterne i bogen for så vidt angår udviklingen i antallet af illegale indvandrere mellem 2007 og 2013.

Det er interessant at bemærke, at det estimerede antal illegale indvandrere er blevet ca. 24 procent mindre siden 2013, men antallet af sigtelser er kun blevet ca. 7 procent mindre. Det tyder således på, at politiet har fået større succes med at finde de illegale indvandrere.

Denne artikel er en gentagelse af teksten i Kort Nyt bag udgivelsen. Både Kort Nyt og arbejdspapiret kan downloades her fra siden.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed