08.02.2016

Arbejde, skat og familien – er der nogen sammenhæng?

Der er stort fokus på, om danskerne arbejder nok, samtidig med at stadig flere føler sig stressede. Hvad der er op og ned i dette spørgsmål, har Rockwool Fondens Forskningsenhed set på i en række analyser af tilfredsheden med arbejdstiden, sammenhængen mellem arbejdstid og skat, arbejdstid og børn, hvor meget omsorgen overfor børn fylder, og hvorfor ældre stopper med at arbejde.

 

Marginalskat og arbejdstid – hvad man vinder på karrusellerne, taber man på gyngerne

”Der er ingen tvivl om, at der er behov for, at der arbejdes mere i fremtiden for at opretholde det velfærdssamfund, vi kender i dag. Det tyder bare ikke på, at der er nogen klar sammenhæng mellem skattens størrelse og arbejdstidens længde”, siger seniorforsker Jens Bonke fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

 

Det fremgår af en undersøgelse, hvor det er den faktiske arbejdstid, der indgår, og ikke den aftalte eller normale arbejdstid. Hvor der er en sammenhæng mellem den normale arbejdstid – den tid beskæftigede angiver, de arbejder – og marginalskattens størrelse, er dette stort set ikke gældende, når det er den arbejdstid, der angives, når man udfylder et arbejdstidsregnskab.

 

Der er også den forskel, at mens sammenhængen mellem mænds arbejdstid og marginalskatten er positiv – lavere skat, mere arbejde – er den negativ for kvinder – lavere skat, mindre arbejde – og de to sammenhænge udligner stort set hinanden.

 

Familien arbejder så meget, den ønsker …

Det viser sig, at ønskerne til ændret arbejdstid i stort omfang tilgodeses. Dem, der ønsker at arbejde mindre, gør det også sidenhen, og tilsvarende arbejder mange af dem, der vil arbejde mere, det også efter en tid. Ubalance mellem arbejdstidens længde og ønskerne til den er da også blevet mindre over årene, selvom der selvfølgelig altid vil være nogle, der ønsker at ændre deres arbejdstid.

 

Børn har ikke den store betydning for fædres arbejdstid

For mænd er der stort set ingen virkning på arbejdstiden af at have børn – den forbliver den samme før, under og efter, der er børn i hjemmet. For kvinder falder arbejdstiden med omkring 1 time om dagen, mens der er børn. Sidenhen er mødrene tilbage med en arbejdstid, der svarer til den, de havde, før de fik børn.

 

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet betyder ikke meget for ægtefællers samvær – mindst, når manden forlader arbejdsmarkedet

Det er kun, når kvinden trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, at hun tilbringer mere tid med manden end før, mens det ikke har nogen betydning, når det er ham, der trækker sig tilbage.

 

Trækker parterne sig tilbage samtidig, betyder det heller ikke, at fritiden tilbringes mere sammen, men det gør, at de begge har meget mere fritid hver for sig.

 

Børneomsorg i forskellige lande, børneomsorg og skilsmisse, osv.

I dette nyhedsbrev tages også andre aspekter af familiens rolle op, herunder hvor store forskelle, der er i børneomsorgen mellem forskellige familier i både Danmark, England og Canada. Også forældrenes tid brugt på børnene op til en skilsmisse belyses nærmere.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed