28.10.2016

Elever med ikke-vestlig baggrund er bagud allerede i indskolingen

Blandt de yngre årgange af skolebørn i Høje-Taastrup Kommune klarer børn med ikke-vestlig baggrund sig væsentligt dårligere end børn med etnisk dansk baggrund på to boglige og en kognitiv test. Det viser en undersøgelse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført blandt de ca. 1.000 børn, der gik i 1. og 2. klasse i skoleåret 2012/2013 på en af Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler.

Undersøgelsen viser, at forskellene på de boglige og kognitive tests mellem børn med ikke-vestlig og børn med dansk baggrund består, selv når man tager højde for en lang række baggrundsfaktorer, såsom forældres uddannelse, indkomst og civilstand, antal søskende og søskenderækkefølge samt forekomsten af psykisk sygdom og andre risikofaktorer i familien.

På en bogstavprøve svarer elever med ikke-vestlig baggrund rigtigt på 8 ud af 10 spørgsmål, mens elever med dansk baggrund besvarer 9 ud af 10 spørgsmål korrekt. Samme mønster tegner sig i matematik, hvor elever med ikke-vestlig baggrund har 77 % rigtige svar mod 81 % rigtige svar blandt elever med dansk baggrund. I den kognitive test ”Children’s Problem Solving” (CHIPS) opnår elever med ikke-vestlig baggrund 37 % rigtige svar, mens elever med dansk baggrund gennemsnitligt opnår 49 % rigtige svar.

Forskellene på de boglige og den kognitive test mellem elever med ikke-vestlig og med etnisk dansk baggrund svarer cirka til et klassetrins forskel. Eleverne med ikke-vestlig baggrund i 2. klasse opnår med andre ord resultater på niveau med resultaterne for eleverne med etnisk dansk baggrund i 1. klasse.

Forskelle knapt så markante på trivsel

Det er ikke bare inden for det boglige og kognitive domæne, at de yngste elever med ikke-vestlig baggrund i Høje-Taastrup opnår dårligere resultater end deres klassekammerater med dansk baggrund. Trivslen er også dårligere og adfærdsproblemerne flere.

 

Figur 2. Boglige og kognitive testresultater for elever med dansk og ikke-vestlig baggrund

NB_Drenge trives_figur2

Note: Gennemsnitlig andel rigtige svar på Bogstaveprøve 1/2, Matematik Grundlæggende Børnehaveklasse/ 1. klasse og på Children Problem Solving (CHIPS), et redskab til kortlægning af børns kognitive udvikling.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

 

Blandt indskolingselever i Høje-Taastrup klarer elever med ikke-vestlig baggrund sig væsentligt dårligere bogligt og kognitivt end jævnaldrende med dansk baggrund.

 

Det er et andet resultat af undersøgelsen, som også omfattede flere målinger af elevernes trivsel. I perioden 2012-2014 udfyldte elever, lærere og forældre sammenlagt seks forskellige spørgeskemaer om elevernes sociale og følelsesmæssige kompetencer og eventuelle adfærdsproblemer.

Uanset, om det drejer sig om udadreagerende problem­adfærd, eget selvbillede eller relationer til skole og lærere, er billedet, at elever med ikke-vestlig baggrund trives dårligere og har flere problemer end elever med dansk baggrund. Kun på det ene af de to spørgeskemaer omhandlende social og adfærdsmæssig trivsel, som eleverne selv har udfyldt, ligner besvarelserne for elever med ikke-vestlig og med dansk baggrund hinanden.

I modsætning til de to faglige og den kognitive test forsvinder forskellene mellem elever med ikke-vestlig og med dansk baggrund, når der tages højde for baggrundsfaktorer. Det tyder på, at det er socioøkonomiske faktorer mere end den etniske baggrund, der er forbundet med den dårligere trivsel i denne gruppe.

Tidligt bagud

Resultaterne fra Høje-Taastrup Kommune viser, at der allerede i indskolingen er stor forskel på ikke-vestlige og danske elevers forudsætninger for at klare sig godt i skolen. Selvom undersøgelsen ikke er repræsentativ for Danmark som helhed, er resultaterne helt i tråd med en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet blandt 9.000 0-6-årige børn i dagtilbud, som finder lignende forskelle (Kilde: Børns tidlige udvikling og læring. Målgrupperapport; UVM 2016). Der er derfor ingen grund til at tro, at ­Høje-Taastrup Kommune skulle være et særtilfælde.

Andre undersøgelser af ældre skoleelever, fx PISA Etnisk, og undersøgelser af afgangskarakterer fra grundskolen har vist, at elever med ikke-vestlig baggrund gennemsnitligt klarer sig markant dårligere end elever med dansk baggrund. For de undersøgte børn viser undersøgelsen her for det første, at forskellen findes allerede ved skolestart. Og for det andet, at de faglige og kognitive forskelle i indskolingen ikke kan forklares af almindelige socioøkonomiske og familierelaterede faktorer.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed