29.03.2016

Fra fængsel til arbejde? – en evaluering af et beskæftigelsesprojekt i Sdr. Omme Statsfængsel

Det har kun begrænset virkning at lave afklaringsforløb og tilbyde praktikpladser til indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel på de indsattes livsforløb efter endt afsoning.

 

Det viser en evaluering af beskæftigelsesprojektet Job­Update rettet mod de svageste indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har foretaget. Projektets væsentligste komponenter er afklaringsforløb og praktikpladser.

 

Helt konkret har evalueringen fokuseret på 25 indikatorer for succes i tre forskellige analyser. Analysen med den laveste validitet, men med den strammest definerede deltagergruppe – som i analysen matches med lignende indsatte i andre fængsler – finder en effekt på seks indikatorer. Analysen med den højeste validitet finder effekter i 2 tilfælde. I denne analyse sammenlignes den samlede gruppe af indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel i projektperioden fra 2009 til 2013 med en gruppe af indsatte i Renbæk Statsfængsel.

 

Som man kan se af tabellen, har evalueringen fokuseret på en række klassiske indikatorer for succes – relateret til deltagernes beskæftigelsessituation og kriminelle aktiviteter – men succeskriteriet er i visse tilfælde vendt på hovedet. Man betragter det for eksempel sjældent som positivt, at en intervention rettet mod svage grupper øger deres ledighed. Men i dette konkrete tilfælde er øget ledighed faktisk et udmærket mål for succes, idet det signalerer, at personen er inde i systemet, og at der bliver taget hånd om hans eller hendes fremtid. For lige netop gruppen af indsatte kan det markere en positiv forbedring i forhold til det limbo, tiden efter endt afsoning ofte kan udgøre.

(Klik på tabel for tydeligere gengivelse)

Tabel til kort nyt

Forklaringer

Der er en række grunde til at tro, at JobUpdate skulle kunne fremme arbejdsmarkedstilknytningen hos de indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel. Indholdet af projektet – afklaringsforløbet og muligheden for at afprøve sine evner på arbejdsmarkedet gennem en praktikplads – kan hjælpe de indsatte med at overkomme nogle af de barrierer, et fængselsophold skaber for, at den indsatte kan komme tilbage på arbejdsmarkedet efter endt afsoning. For eksempel kan et praktikforløb begrænse tabet af arbejdserfaring under afsoningen, ligesom et afklaringsforløb kan betyde, at afsonerne, der står udenfor arbejdsmarkedet, ikke skal starte helt forfra med sagsbehandling i det offentlige system, når de er færdige med at afsone deres dom.

 

Det kan derfor undre, at evalueringen alligevel kun finder meget begrænsede effekter af JobUpdate. En af forklaringerne kan være, at den indsats, der bliver lagt i fængslet, ikke bliver fulgt op i hjemkommunen efter endt afsoning. En anden mulighed er, at deltagergruppen er så tung, at JobUpdate ikke er tilstrækkelig til at flytte dem tættere på arbejdsmarkedet.

 

Denne artikel er en gentagelse af teksten i Kort Nyt bag udgivelsen. Både Kort Nyt og arbejdspapiret kan downloades her fra siden.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed