12.03.2016

Udenlandske eksperter i danske virksomheder øger produktiviteten og eksporten – og de bliver flere

Der er en klar tendens til, at danske virksomheder anvender flere udenlandske eksperter, og anvendelsen af udenlandske eksperter bidrager til at øge produktiviteten af den øvrige højtuddannede arbejdskraft i de virksomheder, hvor de bliver ansat, og de øger sandsynligheden for at virksomheden bliver eksporterende.

 

Det viser en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed fra 2015, som opdaterer og raffinerer en tidligere analyse fra bogen Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst udgivet af Rockwool Fondens Forskningsenhed i 2009. Forskningsenheden har nu set på hvordan det er gået med tilgangen af udenlandske eksperter til Danmark, samt hvor de kommer fra.

 

Produktiviteten og eksporten

Analysen fra 2015 fandt, at anvendelsen af udenlandske eksperter bidrager til at øge produktiviteten af den øvrige højtuddannede arbejdskraft i de virksomheder, hvor de bliver ansat, med mellem 0,7 og 1,2 procent mere end, hvis virksomhederne havde ansat danske eksperter. Desuden findes det, at udenlandske eksperter bidrager til, at virksomhederne kommer på eksportmarkedet. Hvis en virksomhed ansætter udenlandske eksperter, øges sandsynligheden for, at virksomheden bliver eksporterende med 2,7 procentpoint – og i virksomheder, der eksporterer, øges den andel af omsætningen, der eksporteres med ca. 1,5 procentpoint.

 

Antallet

Der har været en klar tendens til, at der anvendes flere udenlandske eksperter. I figuren nedenfor vises hvordan antallet af udenlandske eksperter i private virksomheder har udviklet sig siden 1999.

 

Antallet af udenlandske eksperter i private danske virksomheder

figur 1 Udenlandske eksperter

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik

 

Der en kraftig stigning mellem 2009 og 2010, som ikke er reel, men skyldes et databrud mellem 2009 og 2010. Efter 2010 er der flere jobfunktioner, der klassificeres som værende på ekspertniveau, hvilket både påvirker antallet af danske og udenlandske eksperter. I figuren skelnes der mellem herboende udenlandske eksperter og udenlandske pendlere. De sidste kan indeholde danskere, men kun hvis disse ikke har haft bopæl i Danmark siden 1986.

 

Der har i perioden siden 1999 været en generel tendens til, at der anvendes flere højtuddannede. Et interessant spørgsmål er således, om der er sket en stigning i anvendelse af udenlandske eksperter, ud over en evt. generel tendens til at anvende eksperter – danske såvel som udenlandske.

 

I næste figur angives derfor, hvordan andelen af udenlandske eksperter – dvs. antallet af udenlandske eksperter i forhold til både indenlandske og udenlandske eksperter – har udviklet sig.

 

Udenlandske eksperters andel af samtlige eksperter

figur 2 Udenlandske eksperter

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik

 

Det ses, at de udenlandske eksperter udgør en voksende andel af de private virksomheders anvendelse af eksperter. I 1997 udgjorde de udenlandske eksperter godt 4 procent, mens de i 2013 udgør næsten 9 procent. Det lille fald mellem 2009 og 2010 skyldes formodentlig den ændrede opgørelsesmetode fra Danmarks Statistik. Opgørelsesmetoden betyder tilsyneladende, at der er en større stigning i antallet af danske eksperter end i antallet af udenlandske eksperter.

 

Hvor kommer de fra?

I nedenstående tabel er angivet top 20 lande i 2013 med hensyn til antallet af udenlandske eksperter. I første søjle angives antal og placering i rangorden i 2013. I anden søjle angives antallet og placering i 2008, og i tredje søjle tilsvarende for 1999. I tabellen er det også valgt at medtage udenlandske pendlere, for hvem nationaliteten er ukendt.

 

Antal udenlandske eksperter, Top 20 lande:

tabel Udenlandske eksperter

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik

 

Det ses, at langt de fleste kommer fra vestlige lande, og i særdeleshed fra nabolandene: Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannien og Polen. I 2013 kommer således ca. 30 procent af de udenlandske eksperter fra disse nabolande. I 1999 var det ca. 45 procent. Dvs. en voksende andel af de udenlandske eksperter kommer fra mere fjerne lande. Det er således bemærkelsesværdigt, at Indien i 2013 kommer ind på en fjerde plads (fraregnet pendlergruppen). I 1999 var det kun 0,5 procent af de udenlandske eksperter, der kom fra Indien.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed