Evaluering Evaluering af Fit for Kids/Cool2BFit

Evaluering af Fit for Kids/Cool2BFit

Interventionen
’Fit for Kids’ er en 40 ugers indsats, som er bygget op omkring en kombination af fysisk træning, coaching og motivation, øget viden om sund livsstil, kostvejledning og madlavning. Programmet er målrettet børn, der lider af svær overvægt, er inaktive, i dårlig fysisk form og/eller har dårlig kropsbevidsthed. Rockwool Fonden evaluerede Fit For Kids-programmet i 2011-2012 og på baggrund af evalueringsresultaterne fra Fit for Kids, har Rockwool Fonden efterfølgende valgt at videreudvikle projektet, som nu hedder COOL2BFIT. Evalueringen pegede blandt andet på behovet for en mere målrettet fastholdelsesstrategi, samt at det var kost- og motionsaktiviteterne, der havde størst betydning. COOL2BFIT er både målrettet børnene og deres familier og tilbyder kostvejledning i hjemmene, træning, fælles madlavning og temamøder. Desuden er der stort fokus på fastholdelse af den sunde livsstil efter projektet er slut. Der er også udarbejdet en COOL2BFIT bog med konkrete værktøjer til, hvordan man som familie lever sundt.

Evalueringen
Fit for Kids-evalueringen bestod af både en kvalitativ og en kvantitativ evaluering. Den kvantitative evaluering blev udarbejdet af Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet ledet af prof. Bente Klarlund Pedersen. Evalueringen havde fokus på den kortsigtede effekt af interventionen samt på risikoen for at udvikle sukkersyge og hjertekarsygdomme hos børn i den tidlige skolealder. Den kvalitative evaluering blev udarbejdet af ALS-research med fokus på; a) indholdet i programmet og synergien mellem elementerne fysisk træning, mental træning og kostvejledning; 2) børnenes udbytte af programmet – både i form af deres motivation for sundere livsstil og i form af øget selvværd, livskvalitet og sociale kompetencer; 3) betydningen af deltagelsen i programmet for familien; samt 4) projektets organisering og forvaltning.


Evalueringsmetode
Den kvantitative evaluering fulgte i projektets 1. halvår (altså 20 uger) 40 børn og deres fysiske udvikling undervejs i programmet. Af dem startede halvdelen i Fit for Kids i januar 2012, mens den anden halvdel startede i august 2012. Børnene, der startede i august 2012, fungerede således som kontrolgruppe i forskningsprojektet. Undersøgelserne blev foretaget på Rigshospitalet og omfattede blandt andet måling af blodprøver, vægt, højde, livvidde, blodtryk samt hoppetest, konditest, undersøgelse af koncentration, hukommelse og livskvalitet.

Den kvalitative evaluering er baseret på interview med deltagende børn og forældre, medarbejdere fra Fit for Kids samt samarbejdspartnere. Derudover er der gennemført deltagerobservationer i forbindelse med træning, kostvejledning og coaching. Datamaterialet er indsamlet fra januar til december 2012. Desuden er der i forbindelse med evalueringen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene i november-december 2012. Dataindsamlingen er casebaseret, og blandt de deltagende familier er udvalgt 9 casefamilier, som evaluator har fulgt gennem hele forløbet.

Hovedresultater
Resultaterne fra den kvantitative evaluering viser, at efter 20 ugers intervention er der er sket en signifikant reduktion af børnenes BMI, taljevidde og fedtprocent. Interventionen har således sænket børnenes risiko for at udvikle sukkersyge og hjertekarsygdomme. Desuden er deres fitnessniveau samt deres selv-rapporterede selvopfattelse blevet signifikant bedre. Konklusionen er, at de børn, som gennemgår interventionen, er væsentlig mere aktive og dermed et skridt længere væk fra de livsstilssygdomme, de ellers er i risiko for at udvikle.

Resultaterne fra den kvalitative evaluering indikerer en god synergieffekt imellem de forskellige projektelementer. Det vurderes dog, at især kostvejledningen og den fysiske træning er de bærende elementer i forløbet. Ligeledes er den kontinuerlige kontakt til projektmedarbejdere og opfølgningen herfra nødvendig i forhold til at motivere deltagerne. De fleste deltagende familier gav udtryk for, at deres børn havde oplevet øget selvværd som resultat af deres vægttab og forbedrede fysiske form samt at disse faktorer også havde haft en positiv effekt på børnenes relationer til, for eksempel, deres klassekammerater.

Det er imidlertid vigtig at notere, at resultaterne er baseret på korttidseffekter under og umiddelbart efter interventionen. Det er således ikke muligt at sige noget om, hvorvidt programmet har en varig effekt på børnenes helbred og velvære. Desuden påpeger den kvalitative evaluering, at stort set alle børn havde en betydelig vægtøgning i sommerferien. Dette peger på behovet for en fastholdelsesstrategi, der kan sikre programmets positive effekter efter programmets afslutning.  Der arbejdes målrettet med udviklingen af en sådan strategi i den nyeste version af COOL2BFIT.

 

Publikationer