Evaluering Evaluering af internationale fredsprojekter

Evaluering af internationale fredsprojekter

Interventionen

ROCKWOOL Fonden har i perioden 2008-2012 støttet en række internationale fredsprojekter gennemført i Libanon, Burundi, Uganda og Nepal. Udgangspunktet for at støtte fredsinitiativer i lande med en lang historie for interne og voldelige konflikter har været at udvikle nye metoder til at engagere særligt børn og unge i det fredsskabende arbejde, og give dem redskaber til konfliktløsning og fremme af fredelig sameksistens. Læs mere om projekterne her.

Evalueringerne

Libanon: Evalueringen er udført af Intercultural Management Institute (IMI), American University og har haft til formål at dokumentere de oplevelser og erfaringer, som henholdsvis trænere, de deltagende børn og deres forældre har fået gennem deltagelse i CCPA’s aktiviteter. Desuden har evalueringen undersøgt potentialet i at bruge børn og unge aktivt i fredsskabende initiativer, samt hvilken påvirkning oprettelsen af de mange fodboldklubber har haft på styrkelsen af demokratiske og mellemfolkelige værdier blandt de deltagende børn og voksne. SFCG projektet er ikke blevet evalueret.

Burundi, Uganda og Nepal: Evalueringerne og den opsamlende syntese note er udarbejdet af Tana Copenhagen ApS og har til formål at vurdere projekterne ud fra følgende kriterier; i) innovative metoder anvendt i mobiliseringen af børn og unge i det fredsskabende arbejde; ii) projekternes indflydelse på at håndtere konflikter og fremme fredelig sameksistens; iii) potentialet for at udbrede de anvendte metoder og redskaber.

Evalueringsmetode
Evalueringerne har alle brugt kvalitative metoder til at indsamle information, primært fra de børn og unge der har deltaget i projekterne, men også fra ansatte i de lokale organisationer der har stået for implementeringen, samt forældre til de deltagende børn og unge. Der er gennemført individuelle interview og særligt fokusgruppe interview er blevet brugt i indsamling af information blandt de involverede børn og unge. Desuden er projektdokumenter og andet baggrundsmateriale blevet analyseret som en del af datagrundlaget i evalueringerne.

Hovedresultater

Libanon: Projektet har vist, at der er grobund for frivilligt foreningsarbejde i Libanon med oprettelse af over 100 fodboldklubber i projektperioden. Fodboldklubberne har givet børnene øgede muligheder for at mødes på tværs af etniske og sociale skel. Der er også indikationer på at børnene gennem deres deltagelse i klubbernes aktiviteter har opnået en øget forståelse for aspekter som selvdisciplin, tolerance og håndtering af konflikter. Der er en generel anerkendelse af de frivillige træneres evner til at engagere børnene i træningsaktiviteter på en inkluderende facon. På det eksisterende datagrundlag var det dog ikke muligt at dokumentere om CCPA’s aktiviteter har bidraget til at styrke civilsamfundet og fremme fredelig sameksistens.

Burundi, Uganda og Nepal: Projektet har medvirket til en øget forståelse blandt de involverede unge omkring årsager til konflikt og deres muligheder for at agere og finde løsninger på konflikter. Projektet har desuden medvirket til en styrket håndtering af metoder og redskaber til konfliktløsning og særligt i Burundi en øget involvering af de unge i traditionelle konfliktløsningsprocesser. En afledt effekt af alle tre projekter har været en styrkelse af de unges indbyrdes sociale kapital, hvilket har gjort dem i stand til i fællesskab at forbedre deres egne levevilkår. Selvom den overordnede tilgang ikke er innovativ som sådan, så er der identificeret innovative elementer i de enkelte projekter, som beslutningen om at involvere relativt ressourcestærke unge, og at undgå direkte finansiel støtte til at opretholde gruppernes aktiviteter.

 

Download Publikationer