Evaluering Evaluering af Perspekt

Evaluering af Perspekt

Bemærk at denne evaluering handler om den tidligste version af Perspekt. For at følge med i den nye version af indsatsen – Perspekt 2.0 – og dens evaluering, henvises til denne side

Interventionen
Perspekt er et undervisningsmateriale, der sigter mod at træne skoleelevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder. Undervisningsmaterialeter et konkret værktøj, hvori der bl.a. indgår øvelser, rollespil, film og leg. Materialet er klassebaseret, og målet er, at man via træning af disse færdigheder kan skabe et godt læringsmiljø i klassen. Gennem et struktureret undervisningsforløb styrkes elevernes evne til konfliktløsning på egen hånd, forståelse for regler, respekten for indbyrdes forskellighed og ansvarsfølelse. Læs mere om Perspekt her.

Evalueringen
Der er blevet foretaget to uafhængige evalueringer af Perspekt-forløbet. Den første evaluering blev foretaget i efteråret 2012 og dækkede Perspekt-indsatsen fra 2007-2011. Evaluering havde to overordnede formål: (1) At lade udefrakommende pædagogiske fagpersoner vurdere og beskrive materialet. (2) At lade de lærere der havde afprøvet Perspekt komme til orde i en erfaringsopsamling.

Den anden evaluering fulgte Perspekt-indsatsen i Høje Taastrup Kommune fra september 2012 til juni 2013. Evalueringen havde to overordnede formål: (1) At dokumentere erfaringer fra implementeringen og indsatsens udbytte og relevans blandt elever, lærere, skoleledere og forældre i Høje Taastrup Kommune. (2) At foretage en vurdering at de mulige synergieffekter, der måtte være, når Perspekt udrulles blandt flere klassetrin på en skole.

Evalueringsmetode

Evalueringen af perspekt-indsatsen fra 2007-2011 er primært baseret på kvalitative data. Evalueringsteamet har således gjort brug af individuelle interviews og fokusgruppeinterviews blandt udvalgte lærere skoleledere og fagpersoner. Ca. 30 lærere blevet interviewet ved hjælp af spørgeskemaer. Desuden har ph.d. Trine Kløveager nærlæst og kommenteret Perspekts undervisningsmateriale samt observeret en række undervisningslektioner. Evalueringen af Perspekt-indsatsen i Høje Taastrup kommune er baseret på individuelle interviews med skoleledere, lærere og forældre samt fokusgruppeinterviews med elever. Endvidere er der gennemført deltagerobservationer i forbindelse med Perspekt-undervisningen samt en spørgeskemaundersøgelse blandt Perspekt-lærere.

Hovedkonklusioner

Evalueringen af Perspekt-indsatsen fra 2007-2011 viser, at Perspekt – ud fra et pædagogisk og psykologisk synspunkt – er et relevant og meget velstruktureret materiale. Det påpeges dog, at for meget struktur kan hæmme den enkelte lærer i sin undervisning blandt andet i forhold til differentiering mellem stærke og svage elever. Desuden er der behov for en samlet teoretisk og forskningsbaseret referenceramme for interventionen. Lærernes erfaring med Perspekt var positiv. Mange mente, at Perspekt-materialet havde medført et bedre læringsklima i klassen og færre konflikter. Lærerne berettede desuden, at deres elever var glade for Perspekt og så frem til undervisningen. Nogle lærere berettede dog om problemer med at få engageret både de stærkeste og de svageste elever i klassen gennem hele undervisningsforløbet.

Evalueringen af Perspekt-indsatsen i Høje Taastrup kommune viser, at der er bred enighed blandt skoleledere og lærere om, at Perspekt-materialet er relevant i forhold til at arbejde med elevernes emotionelle, personlige og sociale færdigheder. Der var også enighed om, at Perspekt-materialet var gennemarbejdet og velstruktureret med relevante og afvekslende øvelser. Blandt eleverne var der også tilfredshed med Perspekt-materialet. Der blev dog ytret et ønske om at gøre Perspekt-undervisningen mere fleksibelt, og der blev efterspurgt bedre muligheder for at tilpasse materialet til den enkelte elevgruppe. Evalueringen kan ikke dokumentere nogen umiddelbar synergi i form af øget erfaringsudveksling omkring Perspekt mellem lærere indbyrdes og mellem lærere og skoleledelse eller tydelig afsmitning fra Perspekt på skolen sociale kultur.

Publikationer

I forbindelse med 2012 Perspekt-indsatsen i Høje Taastrup Kommune blev der indsamlet en lang række kvantitative mål for elevernes sociale, emotionelle og akademiske færdigheder. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed planlægger at udgive en bog i 2016, der, (1) diskuterer hvordan man indsamler data til vurdering af sociale og akademiske færdigheder blandt elever i folkeskolen, (2) analyserer sammenhængen mellem sociale, emotionelle og akademiske færdigheder blandt 7-11-årige skoleelever, og (3) identificerer baggrundskarakteristika associeret med svage sociale færdigheder blandt børn. Håbet er, at bogen kan bruges af forskere med interesse i indsamling af store datasæt i de danske folkeskoler. Det bør bemærkes, at bogen ikke er en kvantitativ evaluering af Perspekt, da der ikke foreligger tilstrækkelige datamængder til at give en sådan evaluering tilstrækkelig statistisk styrke.