Evaluering Evaluering af RIPAT

Evaluering af RIPAT

Interventionen

Formålet med RIPAT (Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation) er at nedbringe fattigdom og fødevareusikkerhed blandt småbønder ved at forbedre landbrug og husdyrproduktion ved hjælp af et hjælp-til-selvhjælp princip. Siden det første RIPAT-projekt blev iværksat i 2006, har Rockwool Fonden, i samarbejde med den tanzaniske NGO RECODA, udviklet og implementeret RIPAT gennem en serie af projekter. Projekterne kan opdeles i tre projekt-koncepter: henholdsvis RIPAT Start, RIPAT Spredning og RIPAT for Peace. Du kan læse mere om de tre projekt-koncepter her

Processen med at udvikle, implementere og forbedre RIPAT-konceptet har indebåret tre større evalueringer. Evalueringerne kan inddeles i tre faser, som i store træk følger de tre projektkoncepter.

2010-11: Evaluering af RIPAT Start
Det første 3-årige RIPAT Start-projekt blev påbegyndt i 2006 efterfulgt af to projekter i 2008 samt et i 2009. Den første evaluering af RIPAT blev udført i 2010-2011.  Formålet med evalueringen var at dokumentere interventionens effekter. Desuden undersøgte evalueringen spredning af teknologier, afgrøder og grupper samt kvaliteten, effektiviteten og relevansen af indsatsen. Læs mere om evalueringen her.

 

2013-14: Evaluering af RIPAT Spredning
I 2012 iværksatte Rockwool Fonden og RECODA to 1-årige pilotprojekter. Formålet var at udvikle og afprøve ressourcebesparende projektkoncepter. Det ene pilotprojekt havde til formål at teste, hvorvidt det var muligt at implementere et omkostningsbesparende RIPAT Basic-projekt med en 1-årig implementeringsperiode. Det andet pilotprojekt var en afprøvning af RIPAT sprednings-konceptet (beskrevet ovenover). Evalueringen havde til formål at vurdere hvorvidt, hvordan og i hvor høj grad de omkostningsreducerende elementer i den etårige sprednings- og implementeringsmodel fremmer spredningen af afgrøder, teknologier og grupper. Læs mere om evalueringen her.

 

2014: Evaluering af RIPAT for Peace
Feltarbejdet blev udført i 2014 og havde til formål at samle, analysere og præsentere information om vigtige aspekter vedrørende levevilkår og fred i projektområdet. Informationen samledes i projektets indledende fase og skal bruges som sammenligningsgrundlag senere i implementeringsprocessen for at vurdere projektets virkning. Læs mere om evalueringen her.