EVALUERINGER

Alle vores interventioner underlægges så vidt muligt en stringent effektevaluering for at imødekomme de forskningsmæssige evidenskrav, der gør det muligt at vurdere om en intervention har haft den forventede effekt. Se en oversigt over alle evalueringer her.

Evalueringsmetoder

Det er vores målsætning at sikre at alle vores interventioner underlægges en stringent kvantitativ effektevaluering for at sikre den nødvendige forskningsmæssige evidens. Et sådant evalueringsdesign gøres til en integreret del af interventionen, med tilfældig udvælgelse af deltager- og kontrolgruppe. Effektevalueringer undersøger om en given indsats virker og i så fald hvor stor effekten er.

Det er ikke altid muligt at opfylde de metodemæssige krav, der stilles til en forskningsmæssig effektevaluering. I sådanne tilfælde er det ofte relevant at lave en systematisk erfaringsopsamling i form af en kvalitativ procesevaluering. Procesevalueringer undersøger hvordan og hvorfor en given indsats formodes at virke.

Hvor det er muligt, kombineres brugen af kvalitative og kvantitative metoder i evalueringen af en intervention. Der skabes en mere robust viden, når der i samme evaluering stilles skarpt på spørgsmål, der både undersøger effekten af indsatsen og brugernes erfaringer og motivationer.

Publicering

Alle evalueringer offentliggøres i deres oprindelige rapportform, som forskningspapir eller i bogform. Større evalueringer ledsages desuden af et evalueringsnotat, der kort opsummerer interventionsdesign, evalueringsmetode og hovedresultater. Se alle evaluerings publikationer her.

Eksterne evaluatorer

For at sikre uafhængighed i rapporteringen af resultater og anbefalinger samt den nødvendige faglige ekspertise inddrages altid eksterne evaluatorer. Særligt ved kvantitative effektevalueringer samarbejder disse med ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed om den samlede evaluering.

Beskrivelse af kvantitative data

I forbindelse med planlægningen eller gennemførslen af større kvantitative evalueringer har vi indsamlet en række forskellige datasæt, der danner grund for evalueringerne.  Læs mere her.

Alle evalueringer

Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld