BESKRIVELSE AF KVANTITATIVE DATA

I forbindelse med planlægningen eller gennemførslen af større kvantitative evalueringer har vi indsamlet en række forskellige datasæt. Nedenfor er en kort beskrivelse af disse datasæt, som alle er indsamlet af eller for Rockwool Fonden.

VSLA I MALAWI

For at måle effekten af VSLA-programmet i Malawi udførtes der i 2009 – inden programmet påbegyndtes -en spørgeskemaundersøgelse blandt 1775 husholdninger i 46 landbyer beliggende i Karonga-distriktet i det nordlige Malawi. Undersøgelsen var baseret på strukturerede spørgeskemaer vedrørende forskellige aspekter af levevilkår, landbrug, opsparing og kredit, små virksomheder samt husholdningskarakteristika. I 883 husstande blev der anvendt to længere og dybdegående spørgeskemaer målrettet henholdsvis manden og kvinden i husstanden. I de resterende 942 husholdninger blev der anvendt kortere spørgeskemaer med færre spørgsmål for at spare tid. I 2011 blev 1715 ud af de oprindelige 1775 husstande interviewet igen, hvilket svarer til blot tre procents frafald. For at gøre analysen komplet blev der i 2010 desuden lavet et survey blandt de 883 husstande, der var blevet udsat for de lange spørgeskemaer i 2009. Det lykkedes at interviewe 799 af disse.

Antal hushold interviewet:

ripat hushold 1

* Eftersom nogle husstande var blevet delt i to, blev der tilføjet 8 korte husstandsinterviews samt 17 lange interviews i 2011. Det totale antal af interviewede hushold i 2011 når således op på 1740.

For mere information kan du downloade User Guide

RIPAT I TANZANIA

I forbindelse med effektevalueringen af RIPAT i Tanzania, blev 2484 husholdninger interviewet fordelt på 36 landsbyer. Otte af disse landsbyer var RIPAT 1-landsbyer, otte var RIPAT3-landsbyer og de resterende 20 var sammenlignelige kontrollandsbyer. 1058 RIPAT-husstande blev interviewet, hvilket svarer til 90 procent af alle husstande, der deltog i enten RIPAT 1 eller RIPAT 3.  Undersøgelsen var baseret på strukturerede spørgeskemaer vedrørende forskellige aspekter af levevilkår, landbrug samt husholdskarakteristika. Der blev udført et interview i hver husstand. I de tilfælde, hvor husstanden deltog i et RIPAT-projekt, blev RIPAT- medlemmet interviewet, ellers var interviewet målrettet den person, som havde hovedansvaret for landbruget i husstanden. Desuden blev repræsentanter for det lokale landbyråd interviewet samt repræsentanter for alle RIPAT-grupper.

Antal hushold interviewet:

ripat hushold 2

Se spørgeskemaer til HusstandeLandsbyerog RIPAT grupper

PERSPEKT I HØJE TAASTRUP

I 2012 blev Perspekt implementeret i alle 1. og 2. klasser på samtlige ti folkeskoler i Høje Taastrup Kommune. Næsten 1000 elever fordelt på 46 skoleklasser deltog.  Parallelt med implementeringen blev alle elever vurderet baseret på en række spørgeskemaer omhandlende børnenes akademiske evner, kognitive færdigheder samt psykometriske målinger af børnenes generelle ve og vel. Denne dataindsamling indgår som en del af forarbejdet med at undersøge muligheden for en større kvantitativ evaluering af Perspekt. Spørgeskemaerne blev udfyldt af både lærere, forældre samt af børnene selv, mens de var i skole. 90 procent af børnene og 98 procent af lærerne svarede på spørgeskemaerne, mens kun 40 procent af forældrene svarede på spørgeskemaerne. Det anonymiserede datasæt er siden blevet koblet med registerdata hos Danmarks Statistik.

Se oversigt over spørgeskemaer og respondenter.

VALIDERINGSRAPPORT AF SUND SKOLE NETTET (SSN) I DANMARK

Lærere fra 183 SSN skoler i Denmark i 2011 og fra 272 skoler i 2012 målte højde, vægt, livvidde, hoppehøjde og kondital blandt børn fra 0.-9. klasse. Disse målinger blev samlet i en fælles SSN-database, som siden er blevet valideret af John Singhammer og Lars Bo Andersen fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Valideringen viste at skolelærernes målinger af højde, vægt og taljevidde er pålidelige, men at lærerne har brug for mere træning i forhold til måling af hoppehøjde og kondital. I den forbindelse bør der indføres standardiserede testprocedurer for at sikre ensartede instruktioner. Indikationer på skævhed i måledeltagelsen betyder, at testresultaterne for de ældste børn og for børn med de højeste BMI-tal bør fortolkes med forsigtighed. SSN-databasen er blevet koblet med registerdata på individniveau hos Danmarks Statistik.

SUND SKOLE NETTET I ODENSE

For at undersøge effekten af SSN-programmet på børns kropsvægt blev der indsamlet seperate målinger af højde, vægt og livvidde hos børn på fire forskellige klassetrin (0., 1., 5. og 9.klasse). Disse målinger blev foretaget af sundhedsplejersker på 33 folkeskoler i Odense. 16 skoler, med sammenlagt 8000 elever i alderen 5-17 år, var tilfældigt udvalgt til at deltage i SSN-projektet og 17 folkeskoler, med sammenlagt 9000 elever, blev udvalgt som sammenlignelige kontrolskoler.  Disse data er blevet koblet med registerdata hos Danmarks Statistik.