Projekt RIPAT

RIPAT

Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation

Formålet med RIPAT er at reducere fattigdom, sult og underernæring blandt småbønder ved at forbedre landbrug og husdyrproduktion via hjælp-til-selvhjælp princippet. Gennem praktisk og teoretisk træning på en fælles mark bliver grupperne introduceret til en række afgrøder og metoder til at forbedre deres landbrug. Den enkelte bonde kan derefter selv vælge, hvilke afgrøder og metoder han/hun ønsker at implementere på sin egen bedrift.

Siden det første RIPAT-projekt blev iværksat, har ROCKWOOL Fonden, i samarbejde med den tanzaniske NGO RECODA, udviklet og implementeret RIPAT gennem en serie af projekter. Projekterne kan opdeles i tre projekt-koncepter: henholdsvis RIPAT Start, RIPAT Spredning og RIPAT for Peace:

 

RIPAT Start 

RIPAT Start modellen er afsættet, når et nyt RIPAT projekt igangsættes i et område bestående af ca. 15-20 landsbyer med nogenlunde samme udfordringer i forhold til fattigdom og sult og muligheder for landbrugsudvikling. Omkring halvdelen af landsbyerne indgår i RIPAT ‘Start’-projektet.  I hver af de udvalgte landsbyer etableres der to grupper bestående af 30-35 bønder og der sikres, at grupperne vælger gode ledere som kan stå i spidsen for aktiviteterne.

Ripat 1

Over de efterfølgende 2-4 år besøges grupperne ugentlig og senere hver anden uge af en dygtig facilitator som typisk er ansat i en NGO.  Grupperne tilbydes en vifte af nye forbedrede landbrugsteknologier og dyrkningsmetoder gennem deltagerorienteret afprøvning, demonstration og refleksiv læring.

De deltagende husstande deler deres nye viden med naboerne og andre interesserede bønder i landsbyerne og videregiver i den forbindelse også såsæd og plantemateriale på de nye afgrøder. De dygtigste bønder i grupperne (’super-farmers’) udvælges af grupperne selv. Superfarmerne er sociale entreprenører og forandringsagenter, som har fået godt styr på de nye teknologier og metoder og har haft succes med at implementere dem på egen bedrift. De spiller en vigtig rolle i den efterfølgende spredningsfase.

 

RIPAT Spredning

Den 2-4 årige RIPAT Start følges op af en 1-årig RIPAT Spredningsmodel. Denne model er meget omkostningseffektiv i forhold til at nå de omkringliggende landsbyer med RIPAT-projektet. ‘Super-farmers’ fra et RIPAT Start-projekt sættes parvis sammen med de offentlige landbrugskonsulenter med henblik på at starte nye RIPAT-grupper i omkringliggende landsbyer. Facilitatorerne fra NGOen vejleder og støtter ’super-farmerne’ og landbrugsrådgiverne fører tilsyn med deres arbejde.

ripat 2

I spredningsfasen faciliteres grupperne således ikke af omkostningstungt personale fra den implementerende NGO, men i stedet af de meget billigere ‘super-farmers’ og landbrugskonsulenter, der bor lokalt i området. ’Super-farmers’ får stillet en cykel til rådighed og de modtager beskeden men rimelig betaling for hver dag de besøger en gruppe og træner dem i alt det nye de selv har lært.

RIPAT for Peace

Udover de to modeller beskrevet ovenfor, startede ROCKWOOL Fonden i 2014 udviklingen af et projekt som kaldes RIPAT for Peace. Projektet implementeres blandt agro-pastoralister i det nordlige Kenya i et politisk klima karakteriseret af konflikt og usikkerhed. RIPAT for Peace implementeres sammen med en række fredsbevarende aktiviteter i forsøget på at forbedre fødevaresikkerheden og fredssituationen i området.

I 2017 blev RIPAT overdraget til World Vision og RECODA.

Download RIPAT manualen her.

Læs om evalueringen af RIPAT her

Besøg RIPAT’s hjemmeside

For mere information om projektet, kontakt Ulrik Lund Sørensen.