26.03.2018

Bag beskæftigelsesrekorden: Arbejdsmarkedets kernetropper fortsat langt under 2008-niveau

Antallet af beskæftigede lønmodtagere er nu det højeste registrerede, og overgår dermed niveauet inden finanskrisen ramte det danske arbejdsmarked i 2008 (1). Dette Kort Nyt viser dog, at den nuværende beskæftigelsessituation – på afgørende vis – adskiller sig fra situationen i 2008. Eksempelvis er beskæftigelsen blandt de 25-54-årige fortsat væsentligt under niveauet fra årene før krisen (2).

Efter krisen faldt beskæftigelsen markant, en udvikling, der først vendte omkring 2013, samtidig med, at udviklingen også vendte i det øvrige EU. En opdeling i henhold til alder og herkomst viser yderligere, at beskæftigelsesfremgangen siden 2013 er drevet af indvandret arbejdskraft samt øget beskæftigelse blandt personer over 60 år (3). Beskæftigelsen for resten af befolkningen (16-59-årige, ekskl. indvandrere) ligger langt under 2008-niveauet (Figur 1).

Ser man ikke på antal, men på hvor stor en andel af befolkningen (16-64 år), der er i beskæftigelse, ligger niveauet
også fortsat væsentligt under 2008. Efterslæbet i forhold til 2008 gælder i særdeleshed for de 25-54-årige, der udgør omkring 70 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse (4). For denne gruppe har fremgangen siden bundniveauet i 2013 kun været moderat (Figur 2a). (5)

Mens beskæftigelsesgraden (16-64 år) er lavere end i 2008, er den samlede andel offentligt forsørgede højere.
Dette gælder også, når man ser bort fra både de 16-24-årige og de 60-64-årige (Figur 2b). Blandt de 25-59-årige er både andelen af offentligt forsørgede, ekskl. SU-modtagere, og andelen af SU-modtagere væsentligt højere end i 2008.

Blandt hele gruppen af 16-64-årige er antallet af offentligt forsørgede ekskl. SU-modtagere til gengæld lavere
end i 2008 (6). Denne udvikling skal ses i sammenhæng med faldet i 60-64-årige efterlønsmodtagere, men også i sammenhæng med en kraftig stigning i antal SU-modtagere. Medregnes SU-modtagere er det samlede antal offentligt forsørgede markant højere end i 2008.

NOTER
1. Nyt fra Danmarks Statistik, 21. marts 2018 – nr. 115.
2. De 25-54-årige omtales ofte også som ”prime-age working population”.
3. Efterlønsreformen 2011 har bidraget til stigende beskæftigelse
blandt de 60-64-årige (Danmarks Statistik, 12. maj 2016: ”Efterlønsreformen
har øget beskæftigelsen blandt 60-årige”). Det skal
dog påpeges, at beskæftigelsesgraden for denne aldersgruppe også
har været stigende i mange andre EU-lande (Eurostat Database
tabel lfsa_ergan (Beskæftigelsesfrekvenser, Årlig)) – og i Danmark
siden 2001 ( Jobindsats.dk (Beskæftigelsesfrekvens)).
4. Jobindsats.dk (Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere)
5. I årtiet op til finanskrisen var beskæftigelsesgraden for de
25-54-årige den højeste i EU – dette er langt fra tilfældet i dag
(OECD Data ”Employment rate by age group” (Beskæftigelsesfrekvens
efter aldersgrupper)).
6. Nyt fra Danmarks Statistik, 19. marts 2018 – nr. 110.

Denne artikel er en gentagelse af teksten i Kort Nyt, som kan downloades her fra siden.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed