08.03.2017

Fars barsel mindsker løngabet mellem mænd og kvinder, og øger husholdningens samlede indkomst

I familier, hvor far tager en større del af barslen, reduceres lønforskellen mellem far og mor i to til fire år efter barnets fødsel. Der, hvor effekten er størst, reduceres forskellen med helt op til 14.000 kroner om året (i 2016-priser), hvis far tager en uges ekstra barsel. Da fars barsel har en mindre betydning for hans egen indtjening, betyder denne reduktion i lønforskellen at også den samlede indkomst i husholdningen stiger, hvis far tager mere barsel.

Resultaterne stammer fra en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som undersøger effekten af fem reformer af barselsorloven implementeret i 1989, 1994, 1997, 1998 og 2002, og som alle, på den ene eller anden vis, påvirker fars tilskyndelse til at tage barsel. Analysen fokuserer på familier, der fik deres første barn fra ét år før til ét år efter de pågældende reformer af barselsorloven.

 KN fædres barsel mindsker løngab lille illustration

Hvis far tager en uges ekstra barsel, reduceres lønforskellen mellem mor og far med op til 14.000 kr.

Analysen benytter sig af den variation i fars andel af den samlede barsel, som skabes i kraft af reformerne, og som er uafhængig af familiernes egne ønsker om barsel og fordeling af barsel. Hermed kan man beregne de rene effekter af fars barsel uden om den betydning, som mors arbejdsmarkedsfærdigheder og karrieremæssige ønsker har for familiens beslutninger i forhold til barsel. Det betyder, at resultaterne ikke er drevet af, at kvinder, som gerne vil gøre karriere på arbejdsmarkedet, også har en interesse i at vælge partnere, som tager ansvar på hjemmefronten.

Der kan være en række forklaringer på, at fars barsel har en gavnlig effekt både på løngabet mellem far og mor og på den samlede lønindkomst i familien.

For eksempel kunne man forestille sig, at fars barsel frigiver nogle ressourcer hos moren til at forfølge karrieremæssige mål og få et lønmæssigt afkast heraf. Disse tidsmæssige ressourcer kan både fremkomme ved, at moren påbegynder arbejdet tidligere efter barnets fødsel – fordi forældrene typisk deler den barsel, der er – og ved, at barslen øger farens engagement på hjemmefronten og i børnepasningen også efter barslen er overstået. Det giver moren mulighed for, over tid, at hente ind på farens lønmæssige forspring.

Samtidig er det interessant, at fars indkomst ikke synes at lide under hans øgede barsel, men faktisk – og især i kraft af barslens betydning for mors indkomst – bidrager til en generel lønstigning i familien. Det kan være et signal om, at arbejdsgiverne sætter pris på mandlige medarbejdere, som viser at de også engagerer sig i familien – eller i hvert fald om, at mændene ikke bliver straffede for at tilvælge et sådant engagement.

Denne artikel er en gentagelse af teksten i Kort Nyt, som kan downloades her fra siden.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed