24.06.2021

Muslimske friskoleelever lige så velintegrerede som muslimske børn i folkeskolen

Ny undersøgelse sammenligner muslimske friskolers 9.-klasses elever med folkeskoleelever, som har familiebaggrund i et muslimsk land.


Der er er kun små forskelle på, hvor godt elever i muslimske friskoler og elever med tilsvarende baggrund i folkeskolen er integreret i det danske samfund. Og på de få områder, hvor der er forskelle, klarer friskoleeleverne sig som regel bedst.

Det fremgår af en ny undersøgelse af ”medborgerlig integration og trivsel” som er foretaget af forskere fra Aarhus og Aalborg Universitet, hvor man har sammenlignet 9.-klasser i friskoler med muslimske elever (”muslimske friskoler”) med muslimske elever i folkeskoler, hvor mindst en femtedel af eleverne har indvandrerbaggrund. Undersøgelsen, der er en del af et større projekt om trivsel blandt børn af immigranter, er støttet af ROCKWOOL Fonden.

De små eller manglende forskelle mellem de to grupper kommer til udtryk, både når det gælder identifikation med det danske nationale fællesskab, elevernes sociale og politiske tillid, fordomme over for danskere og holdninger til homoseksuelle og kvindelige ledere. Det gælder i vid udstrækning også opfattelsen af dem selv som aktive medborgere, for eksempel når det kommer til frivillig deltagelse og pligt til at arbejde, interesse for politik og tro på egne politiske kompetencer. I det omfang, der er signifikant forskel på disse områder, klarer friskoleeleverne i undersøgelsen sig bedre.

Figur 1. Udvalgte resultater fra rapporten

Anm.: Vægtede gennemsnit. Alle fire mål er indeks fra 0 til 1 sammensat af flere spørgsmål. Fordomsfuldhed går dog fra -1 til 1, hvor 1 udgør maksimal fordomsfuldhed over for danskere.

Små forskelle

Friskoleeleverne mener dog i lidt mindre omfang end de muslimske folkeskoleelever, at det er vigtigt at kunne leve sig ind i andres ”vidt forskellige holdninger” – selv om 75 pct. dog anser det som vigtigt, ligesom de er mindre tilbøjelige til at mene, at man skal ”kunne kritisere andre menneskers holdninger, selv om det skaber konflikt”. De tror også lidt mindre på politikeres lydhørhed, og de er lidt mindre parate til at se muligheden for at stemme som en borgerpligt.

Når man sammenligner begge grupper af muslimske elever med elever med dansk oprindelse i de folkeskoler, der har deltaget i undersøgelsen, er forskellene i medborgerlig integration i øvrigt små.

Undersøgelsen konkluderer ikke på, hvad der er årsagen til, at friskoleeleverne skiller sig positivt ud på enkelte mål. Den viser imidlertid:

• at eleverne i friskolerne har bedre trivsel og lidt bedre forhold til deres lærere.

• at muslimske friskoleelever er lidt mere religiøse, men har en lidt svagere identifikation med deres forældres etniske baggrund – begge grupper af muslimske elever scorer dog højt på disse mål.

• at friskoleeleverne har færre etnisk danske venner, men det er kun blandt muslimske elever i folkeskolen, at der er en sammenhæng mellem det at have få eller ingen etnisk danske venner og fordomsfuldhed over for etniske danskere.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed