06.06.2017

Ny stor dataindsamling om indvandreres medbragte uddannelse

Muligheden for at løse den integrationsudfordring, som det danske samfund står overfor, hviler langt hen ad vejen på de kompetencer, som indvandrere bringer med sig til Danmark. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at der ikke har været en systematisk dataindsamling af indvandreres medbragte uddannelse siden 2004.

Formålet med undersøgelsen ’Indvandreres uddannelse’, som ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Danmarks Statistik i dag offentliggør, har været at tilvejebringe et samlet billede af indvandrernes formelle uddannelse, både hvad angår uddannelse erhvervet i Danmark og medbragt uddannelse fra udlandet.

Da information om formel uddannelse opnået i Danmark kan findes i registre, har den reelle ambition med projektet været at indsamle data for medbragt uddannelse for alle, der er indvandret til Danmark siden 2004, som fortsat befinder sig i landet, og som ikke har fuldført eller er i gang med en formel uddannelse. Det drejer sig om 176.126 personer pr. 30. juni 2016, som der er søgt at tilvejebringe oplysninger om gennem dels selvrapporterede svar på et nyudviklet spørgeskema indsamlet henholdsvis på danske sprogskoler og via digital post (e-Boks), dels gennem en supplerende indsamling af eksisterende uddannelsesoplysninger registreret hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).  Oplysningerne fra STAR stammer fra jobcentre i Danmark, hvor indvandrere på linje med andre registreres, når de er ledige og vurderes at være arbejdsmarkedsparate.

Det har været ønsket at foretage en totaloptælling, og i alt er det lykkedes at opnå besvarelser for 65.297 indvandrere svarende til 37 procent af populationen. Denne opnåelse skal ses i lyset af, at det generelt set er meget vanskeligt at opnå en høj besvarelsesprocent i spørgeskemaundersøgelser for denne befolkningsgruppe. På baggrund af de tilgængelige registerinformationer er uddannelsesniveauet søgt beregnet for de 110.829 indvandrere, som der ikke er opnået besvarelser for i undersøgelsen, for på den måde at give et kvalificeret uddannelsesskøn for den resterende del af populationen.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed