11.08.2020

Sproglig understøttelse i børnehaven mindsker de sociale forskelle senere i barndommen

Hvis børn i børnehaven får en markant bedre hjælp til at forbedre deres sproglige færdigheder, løfter det resultaterne i folkeskolen for børn med forældre uden en lang uddannelse. Det viser et nyt studie, som forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter har lavet.


I et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter er over 2.000 børn blevet fulgt fra børnehaven og ind i skoletiden. Børnene blev inddelt i to grupper, som i udgangspunktet var identiske. En gruppe af børn gik i børnehave som hidtil (kontrolgruppen), mens en anden identisk gruppe gik i børnehaver, hvor understøttelsen af deres sproglige færdigheder blev forbedret markant (interventionsgruppen).

Figur 1 viser gennemsnitlige sprogtestscorer for børn i hhv. kontrol og interventionsgruppen ved udgangen af børnehaven (figur 1A) og i 2. klasse (figur 1B) opdelt på deres forældres højeste uddannelse.

Figur 1. Sprogtestscorer i børnehaven og i 2. klasse, opdelt i kontrol- og interventionsgrupper og på baggrund af forældres uddannelse

Note: Figuren viser gennemsnitlige sprogtestscorer for børn i et repræsentativt udsnit af børnehaver og 2. klasser. Børnene har taget del i projektet Fart på Sproget i børnehaven. Børnene blev inddelt i to grupper; en kontrolgruppe, hvis børnehavegang var uændret, og en interventionsgruppe, hvor det pædagogiske personale blev uddannet i og hjulpet med sprogunderstøttelse. Figuren viser testscorer opdelt i de to grupper og på baggrund af forældrenes højeste uddannelse. 0 svarer til den laveste testscore målt i dataet.

Figuren viser, at der både i børnehaven og i skolen umiddelbart er store forskelle på børns sprogtestscorer alt efter deres forældres uddannelse. Fx ses det af figur 1A, at børn med forældre med en videregående uddannelse scorer omkring 30-35% højere end børn med forældre uden en videregående uddannelse. Sammenholdes kontrol- og interventionsgruppen, viser figur 1A videre, at børn i interventionsgruppen – uagtet forældres uddannelse – scorede omkring 30-40% højere end børn i kontrolgruppen. Den øgede understøttelse af børnenes sproglige færdigheder løftede altså alle børn i børnehaven uagtet deres baggrund.

Flyttes fokus til børnenes testscorer i 2. klasse (figur 1B), ses det derimod, at der kun er forskelle mellem kontrol- og interventionsgruppen blandt børn med forældre uden en videregående uddannelse. For børn med højtuddannede forældre er der derimod ikke længere forskelle mellem kontrol- og interventionsgruppen. Derfor er forskellene i interventionsgruppen på tværs af forældres uddannelsesniveau – gennem den forbedrede understøttelse i børnehaven – reduceret med ca. 40% i 2. klasse.

Studiets resultater viser, at kvaliteten af offentlige institutioner kan være et effektivt værktøj til at give alle børn lige muligheder for udvikling af deres færdigheder.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed