21.04.2019

Tidlig jobrettet integrationsindsats virker kun for mandlige flygtninge

Den tidlige jobrettede integrationsindsats til flygtninge øger beskæftigelsen for mænd, men ikke for kvinder. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Analysen er den første, der forsøger at skille effekten af integrationsindsatsen fra jobeffekten af den generelle økonomiske fremgang.

Beskæftigelsen for nyankomne flygtninge har i en periode været historisk lav, men er steget under den forbedrede konjunktur. Der har samtidig været et massivt fokus fra regering, kommuner og virksomheder på at løfte beskæftigelsen for flygtninge. Analysen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at to specifikke lovændringer har hjulpet mandlige flygtninge hurtigere i beskæftigelse, men at lovændringerne ikke har fået kvinder i beskæftigelse.

Om analysen

Arbejdsmarkedets parter bestående af regeringen, KL og DA indgik i marts 2016 en trepartsaftale for integrationsindsatsen. Aftalen blev senere fulgt op af en ændring af integrationsloven, der trådte i kraft i juli 2016.

Målet med indsatsen var ifølge aftalen at få flygtninge i arbejde: “Såfremt Danmark skal håndtere den voksende integrationsudfordring, er det afgørende, at langt flere flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse og på denne måde bliver en del af fællesskabet. Og det skal ske hurtigere end i dag.”

Analysen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed belyser effekten af to specifikke lovændringer, der trådte i kraft i oktober 2016, dvs. senere end den resterende del af loven. De to ændringer er en ændret praksis for jobparathedsvurderingen og kravet om tidlig og kontinuerlig virksomhedspraktik.

Den første lovændring medfører, at alle modtagere af introduktionsydelse fra oktober 2016 i udgangspunktet erklæres jobparate, dvs. at de skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge job. Tidligere blev mange ikke vurderet jobparate, fordi de ikke kunne tale dansk og bruge jobcentrenes jobportal, jobnet.dk.

Den anden lovændring medfører, at alle nyankomne senest en måned efter deres ankomst skal deltage i vedvarende virksomhedspraktik. Tidligere er flygtninge typisk startet i danskuddannelse for senere at modtage en beskæftigelsesindsats. Hensigten er, at flygtninge skal opnå en langt hurtigere og mere vedvarende kontakt med arbejdsmarkedet.

Analysen indeholder målinger af effekten af den tidlige indsats fra disse to tiltag i forhold til at blive vurderet jobparat eller få vedvarende virksomhedspraktik senere. Analysen viser derfor ikke effekten af den samlede lovændring, endsige de samlede tiltag fra arbejdsmarkedets parter.

Flere arbejdstimer hos mændene

Analysen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at de to ændringer i integrationsloven har øget det samlede antal ordinære arbejdstimer med 75 timer i gennemsnit for mænd, opgjort 15 måneder efter ankomst. Det svarer til en forøgelse på 50%. Indsatsen har derimod ikke haft nogen betydning for kvindernes beskæftigelse (se figur 1).

Figur 1. Effekten af tidlig jobrettet indsats på samlet antal arbejdstimer efter ankomst til Danmark

Analysen viser, at effekten for mændene efter 15 måneder både findes blandt den store gruppe af flygtninge, der kom i perioden fra Syrien, og blandt flygtninge fra andre lande. Effekten findes også både for flygtninge, der ankommer alene, og for flygtninge, der ankommer som par, samt når vi alene, sammenligner med dem, der ankom i 2015.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed