13.03.2021

Ventetiden på en asylafgørelse er steget

I de seneste år har anerkendte flygtninge uden tidligere opholdstilladelse i Danmark måttet vente længere på en afgørelse af deres sag. I 2014-2015 havde flygtninge i gennemsnit ventet 4,2 måneder på en asylafgørelse, i 2018-2019 var ventetiden steget til 19,1 måneder. Det viser nye tal fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Mens ventetiden er steget, er antallet af anerkendte flygtninge uden tidligere opholdstilladelse i Danmark faldet til omkring 750 i 2018 og 550 i 2019. Det er på niveau med perioden 2005-2010. I beregningen af ventetiden og antallet af nye anerkendte flygtninge medregnes ikke personer uden gyldig ventetid, herunder kvoteflygtninge, og personer, der havde et andet opholdsgrundlag, inden de fik flygtningestatus.

Både antallet og andelen af anerkendte flygtninge med anden opholdstilladelse, inden de fik asyl, er steget de seneste år. I 2018 og 2019 udgjorde denne gruppe mere end halvdelen af alle nye flygtninge. Dette er en historisk høj andel. Flertallet havde opholdstilladelse som familiesammenførte, inden de fik asyl. Medregnes alle, lå det samlede antal anerkendte flygtninge på cirka 1.650 i 2018 og 1.780 i 2019. Disse tal er lave sammenlignet med de foregående år.

Når der kommer færre asylansøgere, skulle man tro, at sagsbehandlerne får mindre travlt, og ventetiden derfor falder. Men det modsatte har været tilfældet: Ventetiden er steget i perioder med få anerkendte flygtninge. Der er flere mulige forklaringer herpå. For det første hang den historisk lave ventetid i 2014-2015 sammen med det store antal syrere, som søgte asyl i Danmark. På det tidspunkt var der ikke meget tvivl om, at syrerne havde et beskyttelsesbehov. Desuden blev der indført en særlig midlertidig 1-årig opholdstilladelse i februar 2015. Begge dele har formentlig lettet sagsbehandlingen. De asylansøgninger, der ”bliver tilbage i bunken”, er sandsynligvis sværere at afgøre. Der skal måske gennemføres ekstra interviews, indhentes ekstra dokumenter og lignende. Det vil få sagsbehandlingstiden og dermed ventetiden til at stige.

Figur 1. Gennemsnitlig ventetid i det danske asylsystem for flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2010-2019. Ventetid i måneder og antal flygtninge.

Note: Figur 1 viser den gennemsnitlige ventetid i asylsystemet (aflæses på venstre akse) samt antallet af anerkendte flygtninge i Danmark (aflæses på højre akse). Der indgår kun flygtninge uden tidligere opholdstilladelse i Danmark i beregningerne. Begge tal er opgjort for det halvår, hvor flygtningene fik opholdstilladelse. Figuren viser en tendens til, at ventetiden stiger, når antallet af anerkendte flygtninge falder.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed